Stadgar för Kville härads personhistoriska förening
Antagna vid årsmötet 1998-12-03

§ 1 Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att genom forskning och i samarbete med arkivmyndigheter, andra släktforskare, organisationer m fl söka återfinna de uppgifter som bör har funnits i de genom brand i Kville kyrkoarkiv förstörda kyrkoböckerna.
§ 2 Medlemsskap. Medlem är envar för föreningens syfte intresserad person som anmält sig som medlem och som erlagt av årsmötet beslutad avgift.
§ 3 Medlemsavgiften i föreningen för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet. Avgift som erläggs av ny medlem under sista kvartalet gäller även följande kalenderår.
§ 4
Nuvarande lydelse
Styrelsen utgöres av kyrkoherden i Kville samt åtta på årsmötet valda ledamöter. Ordföranden väljes av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljes på två år, utom första gången, då halva antalet väljes på ett år. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och innehavare av övriga erforderliga funktioner. Arbetet bedrivs ideellt, men var och en har rätt till ersättning för gjorda utlägg, efter samråd med styrelsen. Då arbetet är avsett att i färdigt skick komma alla tillgodo, bör styrelsen till sina kostnader söka bidrag från Kville pastorat, den borgliga kommunen, fonder och övriga bidragstagare.
§ 4
Förslag till stadeändring
Styrelsen består av 5-9 på årsmötet valda ledamöter. Ordföranden väljes av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljes på två år, utom första gången, då halva antalet väljes på ett år. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och innehavare av övriga erforderliga funktioner. Arbetet bedrivs ideellt, men var och en har rätt till ersättning för gjorda utlägg, efter samråd med styrelsen. Då arbetet är avsett att i färdigt skick komma alla tillgodo, bör styrelsen till sina kostnader söka bidrag från Kville pastorat, den borgliga kommunen, fonder och övriga bidragstagare.
§ 5 Revisorer. Två revisorer samt ersättare för dessa väljs på årsmötet för ett år.
§ 6 Valberedning. En valberedning på tre personer väljes av årsmötet. Mandattiden är tre år. Första gången väljes en för ett år och en för två år.
§ 7 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 8 Årsmötet hålls varje år senast i mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer, varvid sedvanliga årsmötesärenden behandlas. Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse utsändes genom ordförandens försorg, minst två veckor före samanträdet, till föreningens medlemmar och till de organ som lämnat bidrag till förenings verksamhet.
§ 9 Föreningsmöte. Förutom årsmöte hålls ett föreningsmöte på hösten.
§ 10 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen fastställs av två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
§ 11 Upplösning. Om föreningen upplöses, beslutar sista mötet hur föreningens alla tillgångar skall användas.