Vi erbjuder avskrifter på följande:

 
  • Uppbud 1845-1846 och Uppbud 1847- 1848
  • Lagfartsprotokoll vid Kville härads lagtima vinterting 1845
  • Lagfartsprotokoll vid Kville härads lagtima vinterting år 1847
  • I cd:n ingår förutom sammanfattningen av tingen även bilderna av uppbuden samt register.

Intresserade av CD:n är välkomna att maila sin beställning till vår kassör.
Email: ulla at kvillepersonhistoriska.se.

Ange i mailet namn, adress, telefon samt om Ni är medlem eller inte.

Priset är 250 kr för medlemmar och 300 kr för övriga.

 
Bilden är bearbetad för webben och krymt till 25% av orginalstorlek

 
Här kommer ett smakprov ur CD:n 

Uppbud 1845-1846 
Lagfartsprotokoll vid Kville här. lagtima vinterting 
med början 10 jan. 1845. 

Fotograferat 29 aug. 2006 i Hovrättsarkivet Jönköping. 
Vid denna tid har några ändringar skett i Rättens syn på lagar och arbetsmetoder. 
Nu har även kvinnorna i de flesta fall blivit godkända som vittnen vid fastighetsköp. 
Länsmans möjlighet att få inkomst av böter för fördröjd ansökan har försvårats. 
Förut har han och socknens fattiga kunnat erhålla böterna utan särskild stämning. 
Därför finns nu inte något sådant i dessa protokoll. Jag har ännu inte haft tillfälle att 
undersöka om det står något om detta i domboken. Där bör också stå om ändringarna 
beror på överhetens direktiv eller om det beror på en ny domare. En sak som inte 
försvunnit är att gårdsköpen transporteras på en annan person genast efter kontraktet 
skrivits. Detta system har i stället kraftigt ökat, i en del fall har man transporterat 
både fram och tillbaka. Möjligen kan det bero på att denna tid är man mitt uppe i laga 
skiftena och byarnas sprängning. 


De första 24 No. är 2:a och 3:je uppbud. 4 av dem kom inte med som 1:a uppb. 
No 13. B34. 1/4 m. Brandstaby Österg. Kville. Säljare är Olle Andersson och 
Laurina Pettersdotter. Köpare är Hans Göransson i Ånneröd för 1666 Rdr. Bo. och 
vissa villkor. 2:a uppb. 


No 14. B.35.1/8 m. Brandstaby Köpare är Hans Göransson i Ånneröd och säljare 
Petter Angrimsson för 1002 Rdr.Rgd. 2:a uppb. 


No 19. B.35.1/4 Bottna Österg. Köpare Johannes Eriksson på Rådholmen. Säljare 
Andreas Fredriksson och Olena Andersdotter för 1333 Bo. 2:a uppb. 


No 25. B35. 1/16 Branneby Nordg. Kville. Jacob Fredriksson och Anna Axelsdotter 
har köpt av Hans Nilsson för 411 Bo. 2:a uppb. 


No 26. B36. 1/16 Norra Bräcke Kville. Se No 21 föreg. ting. Den uppskjutne saken 
mellan släktingarna kunde ej heller nu avgöras då Mattias Nilsson ej kom till tinget. 
Han ville ha rese och dagtraktamente om han skulle komma. Vitet sattes nu till 5,5 
Rdr. Bo. och ombud med fullmakt godkändes ej. 


No 27. B37. 1/4 Dofveland Kville. Uppskjutet från föreg. ting som No 28. Den sidan 
hade blivit överhoppad vid fotograferingen. Christian Svenningsson har köpt av 
Olaus Andersson och h.h. Helena Larsdotter för 1066 Bo. Christian S. har överlåtit 
köpet på Johannes och Andreas Anderssöner i Skebräcke. 
Deras hustrur heter Maria och Märta Johansdöttrar. Samma villkor som förut. 
Olaus hade blivit ålagd att visa åtk. handlingar. Andreas och Olaus var närvarande. 
Olaus ville inte lämna papperen till någon annan än Christian S. och det först då han 
fått bet. Senare på dagen återkom Olaus och meddelade att han tänkte återkomma 
med handlingarna under detta ting, vilket bev. 
/ Helena var dotter till Lars Jönsson från Kvillekärr. Dofveland hade också tillhört 
hennes morföräldrar. / 


No 28. B40. 1/8 m.Askekärr Ödsmål Södra Kville. Med på föreg. ting som No 42. 
Ombud för köparna är nu NM, Johannes Jöransson i Slättna. Säljarna är Petter 
Pettersson o.h.h. Sara Jonasdotter. Dessa hade 19 febr. 1840 fått fasta på denna 1/8 


m. 1/a uppb. bev. nu. 
No 30. B40. 1/8 Nordgård Kville. Uppskjutet som No 23 förra tinget. Krångligt 
skrivet. Men köpare är Nicklas Christiansson i Skredsvik. Han hade på förra tinget 
fått 1:a uppb. å gården som han köpt av Aron Bruse och h,h, Josefina Bruse för 344 
Bo. Men Bruse hade inte lämnat något fastebrev. Han blev anmodad att ordna saken. 
Ombud för Bruse var NM. Christian Carolusson i Borgane. Nu fick Christiansson 
klara papper som lades till förra tingets protokoll. 


No 31 B41.1/4 Svenneby Nordg. Stam No 81 Sotenäs komp. Köpare Hemmasonen 
Olof Axelsson i Svenneby för 1666 Bo. jämte följand villkor. 
Undantages ett markstycke i hem. utmark kallat Långekärr, från Mariehögen till ett 
gammalt dammfäste? och bredd från Anders Axelssons till Olof Hanssons dele. 
Köparen får dock begagna fri väg på östra sidan därav. Detta markstycke förbehåller 
vi oss till everdelig ägo. Bete för de kreatur som vinterfödes på undantaget skall vi 
begagna på hemmanets övriga utmark, liksom bränsle i det så k. Valåsberget och 
Myren under den tid som Lantmätaren föreskriver. Tilltr. 25 mars. Svenneby 28 nov. 
1844. Johan Petter Andersson, Sara Sofia Jonsdotter. 
Vittnen: Johannes Hansson Smedseröd, Johannes Olsson Svenneby. 
Åtkomst: Lagfart utf. 19 febr. 1840 för säljarna. 1:a uppb. 


No 32. B42. 1/4 Solhem Mellang. Kville. Till min broder Johan Larsson i S. och h.h. 
Annicka Jonsdotter säljer jag min ärvda 1/4 Sk.Rusth.hem. S. för 1077 Bo. 
Solhem 28 juli 1844. Lars Larsson 
Vittnen: Ol. Engström, Jonas Andersson i Söbbskind. 
Åtk. Bouppt. efter Lars Jacobsson? av d. 5 febr. 1823 som visar att sterbhusäg. varit 
Börta Andersdotter samt sönerna Johan och Lars. Den fasta egendomen var 1/2 m. 


S.M. som var den avl. arvejord som delades som ¼ m. på var son.1:a uppb. 
No 33. B43. 1/8 m. Öhn Sörg. Kville. Stam No 8 Sotenäs komp. Pris 600 Rgd. som 
bet. genom revers. Stugan undantagen men de övriga husen skall tillfalla köparen 
som heter Olof Larsson. Öhn 24 aug. 1832. Olof Angrimsson. 
Vittnen: Jonas Jöransson och Christina Olsdotter båda Hjälpedsten. 
Åtk. 8 febr. 1832 fick Olof Angrimsson och Olena Larsdotter lagfart på 1/4 m. Öhn 
Sörg. Olof Larsson fick nu 1/a uppb. å 1/8 m.

 

Intresserade av CD:n är välkomna att maila sin beställning till vår kassör.
Email: ulla at kvillepersonhistoriska.se.

Ange i mailet namn, adress, telefon samt om Ni är medlem eller inte.
Priset är 250 kr för medlemmar och 300 kr för övriga.