Ur verksamhetsberättelserna

2008

Föreningen har som målsättning att framställa en CD-skiva för vardera församling;
Kville, Svenneby, Bottna och Fjällbacka där i princip alla kända och framforskade uppgifter om respektive församling befolkning kan sökas. 
Detta är särskilt arbetskrävande eftersom i stort sett alla handlingar förstördes vid branden i Kville Prästgård år 1904.
Bottna församling är klar, Kville församling är under arbete, övriga församlingar står på tur.
Färdig produkt kan köpas till självkostnadspris och har blivit mycket uppskattad.

2007

CD-skivan "Sockenlängd Bottna 1820-1910" har under året färdigställts.

Nu pågår arbetet avseende  Kville församling. Detta är givetvis ett mer tidsödande, vilket sannolikt kommer att ta hela året i anspråk och kanske ännu längre tid.

 

2006


Under året har arbetet med att färdigställa CD-skivan över Bottna församling krävt en stor arbetsinsats. Skivan är nu i det närmaste klar. 

Beträffande Bottna har även inventering om socknens soldater och deras familjer gjorts. Även resultatet av detta arbete kommer stå till allmänhetens förfogande. I övrigt pågår arbetet med rekonstruktion och renskrivning av kyrkoböcker och övriga handlingar avseende de övriga församlingarna.

Föreningen har deltagit i Förbundets projekt  ”Namn åt de döda” med komplettering av Dödboken avseende åren 1947—50.

Styrelsens medlemmar och övriga ideella krafter har vidare svarat på en mängd förfrågningar från allmänheten samt i många fall stått till tjänst med visningar för besökare som vill veta var deras förfäder har bott eller är begravda.

I arkivet i Fjällbacka håller Hans Ahlsén ordning och hjälper besökande till rätta. Arkivet är välbesökt både på ordinarie öppethållandetider och vid överenskomna besök.

Hemsidan har gjort Föreningen känd och har verksamt bidragit till att antalet medlemmar ökat.

2005
Under året har sockenlängden för Kville för åren 1870-1880 färdigställts.
Inmatning i Excel av sockenlängder 1820-1905 för Bottna har påbörjats.
Vidare har arbetet med ett register över soldater med familjer i Bottna startats.

2004
Arbetet med tolkning och renskrivning av mantalslängder och sockenlängder
fortsätter med samma fart och energi som tidigare. Arbetet har nu fortskridit
så långt tillbaka i tiden att de handlingar som vi bearbetar från Landsarkivet
har nått den ålder och skaderisk att vi inte längre får kopiera handlingar som tidigare.
Nu är vi hänvisade till att digitalt göra avfotograferingar som sedan skall bearbetas i dator.
Vi har därför anlitat en frilansfotograf som till överkomligt pris gör oss denna tjänst.
Alternativet hade varit att föreningen fått inköpa en kamera med kringutrustning och
därutöver lagt ut mycket tid i Landsarkivet. Nu får vi avfotograferingarna
levererade på CD-skivor.

2003
Föreningen renskriver kopior på gamla längder som vi beställer från Landsarkivet
till ett pris av 50 öre styck. Priset är lågt men Landsarkivet skall i gengäld
få kopior på det renskrivna materialet.
Åren 1780 - 1905 är klara utom en 10-årsperiod. 

2002
Från Landsarkivet har vi fått nästan alla längder för åren 1780-1905.


2001
Från Landsarkivet har vi fått nästan alla längder för åren 1820-1905.
Föreningen har sammanställt sockenlängder för Bottna för 1820-1910. 

2000
Från Landsarkivet i Göteborg har vi beställt kopior på alla mantalslängder för åren 1820 - 1859.
De är levererade för Bottna medan kopiering för de andra församlingarna pågår.
Alla mantalslängder för Bottna har maskinskrivits samt åren 1860-1870 för Kville.

1999
Vi har nu fått nästan alla de kopior på mantalslängderna från Kville, Svenneby och Bottna,
för varje år mellan 1860 - 1905, som vi beställt på Landsarkivet.
Renskrivning av dem på maskin samt sammanställning till sockenlängder pågår.
Nästa etapp kommer att omfatta 1820 - 1859.